image
image
image
image
image
image
image
image

„Győr-Újváros szociális városrehabilitációhoz kapcsolódó társadalmi együttműködést erősítő komplex program”

A 2016-2020 közötti időszakban számos antidiszkriminációs, közösségi, szociális, mentálhigiénés, egészségügyi és oktatási, tehetséggondozó, ismeretterjesztő program valósul meg annak érdekében, hogy a Győr-Újváros területén élő, hátrányos helyzetű lakosság életminősége javuljon, társadalmi kirekesztettsége enyhüljön. A projekt a „Győr-Újváros szociális városrehabilitációhoz kapcsolódó társadalmi együttműködést erősítő komplex program” keretében, a konzorciumot alkotó két szervezet, Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata és az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény koordinálásában, 200 millió forintos támogatással valósul meg.

 

A projekt céljai


A pályázat előkészítéséhez kapcsolódóan 2016 márciusában igényfelmérés készült, széles körű szakmai együttműködéssel a győr-újvárosi szegregátumban élő lakosság, az akcióterületen működő intézmények képviselői, valamint a városrészben dolgozó és a lakossággal közvetlen kapcsolatban álló segítő szakemberek bevonásával. Az igényfelmérés és helyzetelemzés alapján egyértelművé vált, hogy Győr-Újvárosban – kiemelten a szegregátumban – a társadalmi problémák halmozódó, egymással szorosan összekapcsolódó, egymást erősítő formában jelentkeznek. Ezért holisztikus, rendszerszemléletű megközelítéssel, komplex megoldásokkal kell reagálni a felmerülő igényekre. A projekt céljait, elemeit is ez alapján határozták meg a szakemberek.

 

A pályázat elsődleges célja a Győr-Újváros városrész területén elhelyezkedő szegregátumban, illetve a további szegregcióval veszélyeztetett területeken élő hátrányos helyzetű személyek, társadalmi csoportok társadalmi-gazdasági hátrányainak enyhítése, életkörülményeinek javítása és a helyi közösség társadalmi kohéziójának erősítése. Vagyis az újvárosi lakosok kirekesztettségének csökkentése, hosszabb távon annak megszüntetése olyan komplex, helyben elérhető szolgáltatások bevezetésével, melyek a célcsoport aktív részvételével valósulnak meg, és életkörülményeik javítását is szolgálják.

 

A célcsoport projektbe vonását szociális munkások segítik, akik ösztönzik a lakosokat, hogy vegyenek részt a különböző életvezetési, családszervezési, háztartás-vezetési, pénzgazdálkodást segítő programokon. Egyéni fejlesztési terveket dolgoznak ki a hátrányos helyzetű lakosság képzettségi szintjének növelésére, az élethosszig tartó tanulás készségének és igényének fejlesztésére, munkaerőpiaci beilleszkedésük elősegítésére.

 

Egyén, család, közösség


A többségi társadalom érzékenyítése, az inkluzív szemlélet terjedése szempontjából fontosak azok a rendezvények, ahol közösen, együtt tevékenykednek a célcsoport tagjai, az akcióterületen dolgozó szakemberek, szervezetek. A szemléletformáláshoz hozzátartozik a véleménycsere, az új ismeretek befogadása, feldolgozása is, melyhez jó lehetőséget teremtenek az előadások, ismeretterjesztő, közösségformáló programok. Főként a gyerekekre és családokra fókuszáló olyan játékos formájú programokon, sport és szabadidős tevékenységeken, versenyeken, vetélkedőkön, családi napokon vehetnek részt az újvárosi lakosok, melyek keretében megismerkedhetnek a városrész helytörténeti és természeti értékeivel, bemutatkozhatnak a civil szervezetek, amatőr csoportok, tehetséggondozó körök. A rendszeresen szervezett előadásokon, beszélgetéseken a gyerekneveléssel kapcsolatos problémákra, kérdésekre kaphatnak választ a szülők a szakemberektől.

 

Az 5-18 év közötti fiatalokat a tanulmányi hátrányaik leküzdésében, iskolai felzárkózásukban, továbbtanulásukban közvetlenül segítik az oktatási és készségfejlesztési programok, mint iskola-előkészítő-, logikai készségfejlesztő, tantárgy-felzárkóztató foglalkozások, magatartásformáló-, kompetenciafejlesztő tréningek, alkotóklubok, színjátszókörök. A hátrányos helyzetű gyerekek nyári napközis táborokban is részt vehetnek.

 

A foglalkoztatás elősegítése érdekében kiemelt feladat a hátrányos helyzetű családok gyermekei számára olyan minta mutatása, mely értéknek és kiemelkedési lehetőségnek tekinti a tanulást a jelenlegi életkörülményeiből. A gondolkodásuk alakításához, a munka fontosságának tudatosításához, a helyben élő tehetséges fiatalok vállalkozóvá válásának elősegítéséhez különböző személyiségfejlesztő-, pályaorientációs programokon, saját élményen alapuló tevékenységeken, kísérleti mentorprogramon keresztül járul hozzá a projekt.

 

Az egészségfejlesztést célzó programelemek – előadássorozatok, egészségnapok, prevenciós programok – az alacsony szociális státuszú lakosság számára az egészséges életmódhoz szükséges információkhoz és szolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosítását, különféle szűrővizsgálatokon való részvétel lehetőségét biztosítják.

 

Az akcióterületen pszicho-szociális konzultációs központot is kialakítanak a szenvedélyproblémával küzdők, veszélyeztetettek, családtagjaik és a velük kapcsolatban álló szakemberek számára. Szolgáltatásaikat egyéni és csoportos tanácsadási formában teszik elérhetővé az ügyfelek részére. A szakmai tevékenység az alábbi szolgáltatásokra terjed ki: információnyújtás, hozzátartozók segítése, egyéni esetkezelés, konzultáció, segítő beszélgetés, krízisintervenció, segítségnyújtás a munkaerő-piaci re-integrációban, életvezetési tanácsadás, szociális segítés, tanácsadás, ügyintézés, önsegítő csoportok létrehozása és működtetése, tréningek.

 

A megvalósítás koordinációja


A megvalósításban szociális asszisztens, oktatási-integrációs szakértő, egészségügyi és szociális programok koordinátora, valamint közösségfejlesztő szakértő is tevékenykedni fog. A projekt szakmai hatékonyságát hivatottak biztosítani egyrészt a negyedévente megrendezendő „jelzőrendszeri kerekasztalok” az akcióterületen dolgozó védőnők, óvónők, pedagógusok, a szociális intézmények és segítő szervezetek tagjainak részvételével, valamint a szociális munkások részére szervezett szupervíziók.

 

A projekt Támogató Csoportja 2016. áprilisában alakult meg, amelyben az Önkormányzat, az EESZI, az akcióterületen működő önkormányzati intézmények és civil szervezetek vesznek részt. A Támogató Csoportnak fontos szerepe van a célcsoport elérésében, megszólításában, a program kommunikációjában, az eredmények terjesztésében. A csoport visszacsatolói fórumként is működik, a célcsoport szükségleteit, igényeit beépíti a programokba, emellett szükség esetén mobilizálni tudja a döntéshozókat és intézményi szereplőket is.

 

A „Győr-Újváros szociális városrehabilitációhoz kapcsolódó társadalmi együttműködést erősítő komplex program” című, TOP-6.9.1-15-GY1-2016-00001 azonosítószámú projekt az Európai Szociális Alap 200 millió forintos támogatásával valósul meg.

 

A projektről további információk az EESZI honlapján is találhatók: http://e2.eeszi.hu/varosrehabilitacio/